• Category : Government | Submit Before : 30 Oct, 2019
  • Source : Gorkhapatra Daily | Total Views : 395
  • Post By : admin
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय - जग्गामा निर्माण हुने शैक्षिक तथा प्रशासनिक भवनहरूको सुरक्षाकालागि काँडे तारबार तथा मैनगेटहरू निर्माण गर्ने सम्बन्धमा

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय
कृषि संकाय 
डीनको कार्यालय 
रामपुर, चितवन, नेपाल

बाेलपत्र अाह्वानकाे सुचना 

प्रथमपटक प्रकाशित सुचना  ( मिति : २०७६/०६/१२ )

यस कृषि नथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृपि संकाय अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, खजुरा, बाँकेमा स्थानियवाट प्राप्त जग्गामा निर्माण हुने शैक्षिक तथा प्रशासनिक भवनहरूको सुरक्षाकालागि काँडे तारबार तथा मैनगेटहरू निर्माण गर्न गराउन इच्छुक भ्याटमा दर्ता भएका रजिष्टर फर्म निर्माण व्यवसायीहरू बाट ३० (तीस) दिनका १२ वर्जामत्र वालपत्र पस गर्न या सूचना प्रकाशित गरिएका छ । वोलपत्रसाथ आ.व.२०७५/०७६ को आयकर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि संलग्न गरी कू.व.वि.वि., कृषि संकाय, डीनको कार्यालय, रामपुरमा दर्ता गर्न सकिने छ । वोलपत्र फाराम खरिदका लागि डीनको कार्यालय रामपुर, चितवन स्थित नेपाल .वैकको च.हि.नं. ०८५००१०११९९६१४००००१ खातामा रु.२,०००|- (अक्षरूपी दुई हजार) फिर्ता नहुने गरी नगदै जम्मा गरेको सक्कलै बैंक भाैचर प्रशासन शाखामा पेस गर्नुपर्नेछ । बोलपत्रदाताले जमानत बापतको रकम लागत अनुमान अंकको २.५% ले हुने कुल रकम चैंक जमानत वा नगदै राख्नुपर्नेछ। भौचर जम्मा गरेको सक्कलै वैंक भौचर वोलपत्रका साथ समावेश गर्नुपर्ने छ । रीत नपुगी म्याट नाघि वा कुने सर्त राखी प्राप्त हुनआएका वोलपत्र उपर कुने कारवाही हुनेछैन | म्यादभित्र रीतपूर्वक प्राप्त बोलपत्र ३० (तीस) औँ दिनको अपरान्ह २:०० बजे बोलपत्रवाला वा निजको प्रतिनिधिका उपस्थिति वा अनुपस्थितिमा कृषि संकाय, डीनको कार्यालय, रामपुरमा खोलिनेछ । बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस. संकायमा सुरक्षित रहनेछ । यस सम्बधी कुनै कुरा बुझ्नुपरेमा कृषि संकाय डिनको कार्यालव, रामपुरमा कार्यालय समयामित्र सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।

डीन, कृषि संकाय

Sponsor Employer

Request for Listing Your Company